Εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για το νέο Πρόγραμμα CLLD 2014-2020

Καλούμε τους επενδυτές, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, 
συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες
 σχετικά με τις επενδυτικές σας προτάσεις, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση 
συνάφειας της επενδυτικής πρότασης με Πρόσκληση της ΟΤΔ.