Στο προσεχές διάστημα η πρόσκληση για το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» Ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» , Μέτρο 8.3.3: Άρ.63 του καν 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης».

Skip to content